10ten2

קורס מדריכים

קורס המדריכים של "ההתאחדות הישראלית לצלילה" הוא המקיף, המקצועי והיסודי ביותר בישראל.

הקורס מכשיר את המדריך בהעברת שיעורי מים וכיתה, שליטה והובלה במים, פתרון בעיות וטיפול במצבי חירום.

לימודי המתודיקה בקורס הם ברמה גבוהה ביותר, והמשתתפים בקורס זוכים גם להעשרת הידע הכללי והעלאת הרמה בצלילה.

מטרת הקורס

 1. הקניית ידע מתקדם בהדרכת צלילה.
 2. השלמת ידע ברמה גבוהה.
 3. חינוך לאחריות ושמירה על כללי האתיקה המקצועית.
 4. חינוך לבטיחות תוך מתן דוגמה אישית.
 5. לקיחת חלק בקידום הצלילה הספורטיבית.

 

תנאי קבלה לקורס

 1. גיל – 21 שנה לפחות ביום פתיחת הקורס.
 2. בדיקה רפואית בתוקף.
 3. חברות תקפה בהתאחדות.
 4. לא חל לגביו האמור בפסקאות 3-1 בתקנת משנה 28 (ב) בחוק הצלילה.
 5. עמד בתנאי ההכנה והגיש טופס הכנה חתום.
 6. עבר ועדת קבלה של ההתאחדות / ועדת הדרכה.
 7. ביצע 120 צלילות רשומות וחתומות.
 8. צולל מוסמך מזה שנה לפחות.

 

 

תנאי קבלה לתקופת מבחנים

 1. עבר קורס מדריכים וקיבל את חתימת המדריך הראשי.
 2. סיים את הקורס בפרק זמן שאינו עולה על שנה מיום תחילתו.
 3. רשאי להתקבל לשתי תקופות מבחנים ללא קורס נוסף ובתנאי שלא חלפה יותר משנה מיום סיימו את הקורס.
 4. מועמד שאינו עומד באחד מהתנאים הרשומים בסעיפים 3-1 חייב בקורס נוסף.

 

תקופת מבחנים

 1. מבחן יכולת במים הכולל: א. שתי צלילות חופשיות לעומק 12 מ' עם הפסקה של 2 דקות ביניהן.

ב. שחיית קמ"ס למרחק 800 מ' בזמן מירבי של 15 דקות.

ג. התחברות לקמ"ס בעומק 3 מ'.

 1. מבחנים בהעברת שעורי תאוריה ברמה של קורס צולל כוכב 1.
 2. מבחנים בהעברת שעורים מעשיים ברמה של קורס צולל כוכב 1.
 3. מבחני ידע כללי.
 4. מבחנים בנושאי הצלה והחייאה.

 

 1. הצגת דוגמה אישית, מנהיגות, אירגון ניהול ואחריות.

 

תנאי הסמכה

מעבר תקופת המבחנים בהצלחה.

 

הגבלות

 1. רשאי לעסוק בהדרכה בהיותו מדריך "פעיל" בלבד.
 2. הדרכה בקורס צולל בכיר ומבחנים לדרגות הדרכה – בפיקוח מדריך בכיר בלבד.

 

היתרים (כל ההתרים במסגרת בי"ס מוכר)

 1. רשאי להעביר שעורי תאוריה בכל הרמות.
 2. רשאי להעביר שעורים מעשיים בכל הרמות.
 3. רשאי להדריך עד 6 חניכים בקורסי כוכב 1 ו – 2 כוכבים.
 4. רשאי בליווי מדריך עוזר להדריך עד 10 חניכים בקורסי כוכב 1 ו – 2 כוכבים.
 5. רשאי בליווי צולל בכיר להדריך עד 8 חניכים בקורס 2 כוכבים.
 6. רשאי להסמיך עד דרגת צולל שני כוכבים (כולל התמחויות).
 7. רשאי לנהל בי"ס לצלילה.
 8. רשאי להשתתף בצוות הדרכה בקורסים בכל הרמות בהתאם לכללים שקבעה ו. הדרכה.
 9. רשאי להדריך בנושאי התמחות (חובה ובחירה) לקורס צולל בכיר. (ראה פרק צולל בכיר).
 10. רשאי לבצע צלילות מבחן. יחס מדריך/חניך – מדריך לכל 6 חניכים.
 11. כל ההיתרים המוקנים למדריך עוזר.